Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat

Posted on

Contoh pidato Bahasa jawa ini bisa kamu gunakan untuk berbagai macam keperluan seperti acara pendidikan, lingkungan, sosial dan peresmian acara tertentu.

Teks pidato adalah salah satu bentuk komunikasi satu arah untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan beberapa hal kepada orang lain untuk mengajak atau melakukan apa yang kita sampaikan.

Seseorang yang sedang melakukan pidato disebut Orator. Kemampuan berpidato sangat membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan untuk berbicara didepan umum yang bisa berguna untuk jenjang karir.

Ada beberapa jenis pidato yang harus kamu tahu agar bisa membuat pidato lebih baik dan memberikan kesan postif serta menarik.

  1. Pidato pembukaan

Jenis pidato pembukaan biasanya disampaikan secara singkat oleh pembawa acara atau sering kita sebut dengan MC.

2. Pidato Pengarahan

Salah satu jenis pidato yang berisi pengarahan kepada orang lain dalam pertemuan penting

3. Pidato Sambutan

Jenis pidato yang dilakukan oleh orang yang sedang meresmikan suatu acara atau kegiatan tertentu.

4. Pidato Peresmian

jenis pidato yang berisi tentang peresmian suatu acara atau kegiatan.

5. Pidato Laporan

Sebuah pidato yang berisi sebuah penyampaian laporan kegiatan ataupun tugas.

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Krama Singkat

Setelah mengetahui beberapa jenis pidato, kita langsung saja tentang cara membuat pidato dengan bahasa jawa atau dalam bahas jawa pidato disebut juga dengan Krama.

Yuk simak beberapa contoh pidato krama secara lengkap dan jelas. Pidato ini sering kita dengar pada acara umum seperti peresmian, sambutan, pengarahan, ataupun pembukaan acara tertentu.

1. Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan

Pidato bahasa jawa tentang pendidikan perpisahan untuk sekolah SD kelas 6 dan SMP kelas 9 SMA/SMK kelas 12 sebagai pidato perpisahan atas kelulusannya. Pidato ini kami buat secara singkat dan pendek.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmaten Bapak/Ibu kepala sekolah ugi bapak–ibu guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang-rencang kaleh ingkang kula krisnani.

Mangga ngaturaken puji syukur dhumateng gusti Allah SWT ingkang sampun maringi nikmat lan kewarasan saenggo kita saged kempal wonten acara perpisahan sak menika.

Kula ngaturaken matur nuwun saageng-agengipun kagem bapak-ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula saha rencang-rencang dateng pawiyatan mriki menika ingkang dangunipun tigang warsa.

Mboten keraos kula ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawitan mriki. Wonten ing adicara perpisahan menika, kula nyuwun agengipun pangapunten sangking bapak/ibu guru wonten ing tigang warsa ngangsu kawruh wonten mriki menawi gadhah kalepatan. Mugi-mugi bapak/ibu guru kersa ngapuntenaken sedaya kelepatan kula.

Sampun cekap anggenipun kula matur, menawi wonten kelepatan, kula nyuwun agenggipun pangapunten. Matur nuwun.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

2. Pidato Bahasa Jawa Alus / Halus

Jika kamu tidak tahu atau tidak bisa membuat pidato bahasa jawa alus atau halus kamu bisa mencontoh pidato dibawah ini.

Assalamualaikum WR.WB.

Alkhamdulillahirobil’alamin wabihinasta’inu ala umuridunya wadin,washolatu wassalamu ‘ala asrofil ambya’i wal mursalin syayidina wa habibina wa syafi’ina waquroti a’yunina wa maulana muhammadin wa ala alihi washohbihi ajma’in ama ba’du.

Ingkang dahad kinormatan Ibu Kepala Sekolah SD Sidolaju 6, Bapak ugi ibu guru, Lan konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani.

Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal dhateng adicara perpisahan siswa kelas 6 sapunika.
Kula siswa kelas 6ingkang tinanggenah guru kagem mewakili konco-konco kelas 6 kagem ngaturaken matur sembah suwun kula sakonco namung saget ngaturaken ucapan matur sembah nuwun kagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakonco dangunipun tigang warsa dateng pawiyatan menika.

Kula sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakonco saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dhados tujuan kula sakonco.

Ugi supados kula sakonco saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bahasa lan negara. Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika. Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adek-adek kelas 1 dumugi 5 supados sinal ingkang sregep sinau supados saget wujudaken cita-cita nipun ugi dados lare ingkang lanthip.

Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakonco kagungan sisip sembering. Ingakang klenthu, kula nyuwun agunge panga puten dumateng sedaya kanawon. Kula aturaken matur sembah suwun
Akhirusalam Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

3. Pidato Bahasa Jawa Lingkungan Kebersihan

kamu bisa mencontoh pidato bahasa jawa (Krama) tentang kebersihan lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah dengan contoh pidato, seperti dibawah ini..

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dumateng ngarsanipun bapak kepala sekolah SMP Negeri 1 Jakarta ingkang satuhu kula bekteni,Bapak ibu guru pawiyatan SMP Negeri 1 Jakarta ingkang pantes sinuba ing pakurmatan.
Saha dhumateng kanca-kanca kelas satunggal dumugi kelas tiga ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyen sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur datheng Allah SWT, ingkang sampun paring kesarasan, kawilujengan, saha kasempatan dumateng kita sedaya, sahingga ing injing menika kita saged makempal ing plataran sekolah supados ngawontenaken upacara bendera kados dinten-dinten senin biasanepun. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten kasempatan menika keparenga kula sekedik matur wonten ngarsa pajenengan sedaya kanthi irah-irah “kerisakan lingkungan”.

Bapak-Ibu ingkang kula bektosi saha kanca-kanca ingkang kula tresnani,
Keresikan lingkungan dados salah satunggaling babagan ingkang wigati konjuk kesarasan kita sedaya. Keresikan ugi anggadahi peran ingkang sanged wigati kagem nyiptakaken lingkungan ingkang nyaman kagem dipanggeni. Tentu kamawon menawi lingkungan ingkang kumuh badhe dadosaken tiyang mboten betah wonten ing papan kesebat. Mila keresikan yaiku dados satunggaling bab penting kagem mujudtaken lingkungan ingkang nyaman, klebet lingkungan sekolah kita sedaya menika.

4. Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan bapak ibu guru sekolah… (isi nama sekolah)
Sedoyo konco-konco seperjuangan ingkang kawulo tresnani.
Langkung rumiyin monggolah kito sesarengan ngunjukaken takwa lan syukur dumateng Allah, ingkang sampun amaringi sedoyo kanikmatan dumateng kito, lan sehinggo kito saged makempal sesarengan wonten ing ruangan meniko.

Sholawat ugi salam mugiyo kaunjuk dumateng nabiyullah Muhammad SAW ingkang kito ajeng-ajeng syafaatipun mbenjang wonten dinten kiyamat.

Hadirin ingkang kawulo hormati, jumenengipun kulo ten mriki badhe nyampeaken pidato utowo sesorah kanti judul pentingipun pendidikan. Micoro episode pendidikan iku pembahasane ombo sanget, pramilo ing sesorah meniko kulo persingkat mawon.

Pendidikan niku identik kaliyan forum sekolah, pondok pesantren, bimbel lan sak piturute. Wonten ing sekolahan para siswa diwenehi pendidikan ugi wawasan pemerintahan, wawasan ilmu alam, wawasan ilmu sosial, ilmu agama lan sak piturute.

Ananging pendidikan niku mboten ing sekolah formal mawon koyo SD/MI SMP/MTS SMA/MA lan sak piturute. Sebab menungso urip meniko kedah selalu berguru wonten ing pundikemawon tempat, ora mung nanging ning sekolah.

Hadirin ingkang kinurmatan

Pendidikan ingkang penting sanget inggih puniko wawasan ugi budpekerti akal pekerti, lantaran sang soyo majune zaman generasi penerus bangsa Indonesia niki soyo amburadul, soyo rusak mergo kurang benteng ilmu agama ugi ilmu budpekerti tata krama. Mulo kiprah para guru saha wali murid kudu nemeni anggene ndidik para puta-putri terutamanipun ndidik budpekerti supadoos bener lan pinter.

Contonipun kemerosotan budpekerti akal pekerti niku katah sanget mulai saking griyo kalih tiyang sepahipun. Sakniki sampun jarang kito mireng putra-putri matur kaleh tiyang sepah ngagem bahasa krama, sing katah nggih ngagem ngoko. Padahal bahasa ingkang sae kangge tiyang sepah inggih meniko bahasa krama luwih-luwih krama inggil.

Hadirin ingkang berbahagia

Manfaat pendidikan kagem generasi muda niku katah sanget, inggih puniko ndidik supados poro siswa saged mangertosi ilmu umum, saget mangertosi ilmu agama, saget mangertosi ilmu etika lan ugi tatakrama. Mulo bocah-bocah sing ora podo gelem sekolah ayo podo diajak supoyo gelem melbu sekolah maning, lantaran menawi putra-putri generasi penerus mboten purun sekolah mangke saged ngrasakke piyambak gelone ora sekolah lan rugi sanget.

5. Pidato Bahasa Jawa Tentang Corona Virus (Covid -19)

Jika kamu tidak tahu atau tidak bisa membuat pidato bahasa jawa tentang virus corona, kamu bisa mencontoh pidato yang disampaikan Gubernur sekaligus Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X menyapa masyarakat DIY di Bangsal Kepatihan.

Assalammualaikum wr. wb.

Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sadaya,
Para warga Ngayogyakarta, uga anak-anakku kang lagi sinau ing omah,
para sedulur kabeh wae,Ingsun, Hamengku Buwono, ing dina kang kebak was-was lan tidha-tidha iki, nyuwun para warga sami ndedonga konjuk ing ngarsaning Gusti Allah, mugi kita saged enggal kaparingan pepadhang. Ing tanggap darurat awit saka sumebaring virus corona iki, kudu diadhepi kanthi sabar-tawakal, tulus-ikhlas, pasrah lahir-batin, lan kairing ikhtiyar kang tanpa kendhat.

Semono uga, kita, kang kajibah ngesuhi para kawula. “Wong sabar rejekine jembar, Ngalah urip luwih berkah”.

Beda karo prastawa lindhu gedhe taun 2006 kang kasat-mata. Saiki, kang aran virus corona iku yen lumebu ing badan kita ora bisa karasa lan tekane uga ora kanyana-nyana. Kita kabeh kudu bisa njaga sehat, laku prihatin, lan uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber resmi pamarentah kang wis diumumke ing masarakat. “Gusti paring dalan kanggo sapa wae gelem ndalan”.

Mula pamundhutku, sing padha eling lan waspada. Eling marang Kang Gawe Agesang kanthi “lampah” ratri, zikir wengi, nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti. Waspada kanthi reresik diri lan lingkungane dewe-dewe. Nek krasa kurang sehat kudu ngerti lan narima yen wajib “mengisolasi diri” pribadi sajrone 14 dina. Jaga pribadi. Jaga keluwarga. Jaga paseduluran. Jaga masarakat. Kanthi jaga, rada ngadohi kumpul-kumpul bebarengan yen pancen ora wigati tenan.

Bisa uga kita rumangsa sehat, ning ora ana kang bisa mesthekake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. “Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan”. Pamundhutku mung saklimah: ”Sing ngati-ati!”

Mung kita bisa atur pangajab nyuwun kalis ing bebaya lan tulak-sarik, lan uga bisaa tinebihna saka memala kang luwih gede sanggane tumraping kita manungsa.

Pamujiku: “Sehat, sehat, sehat!”. Mugi Gusti Allah ngijabahi. Rahayu kang pinanggih. Aamiin.

Nuwun. Wassalamualaikum wr. wb.

Baca juga : Contoh Teks Laporan Hasil Observasi Singkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *